Duyurular 25.09.2020


 

TÜM KESİMLERİN İHTİYACINI KARŞILAYAN VERGİ REFORMU YAPILMALIDIR

Vergi affı benzeri bir düzenleme beklentisi kamuoyunda dile getirilmektedir. İyi zamanlarda işletmelerin 'bir nevi' kar ortağı olan devletin, küresel salgında etkilenen işletmelerin yanında olma mecburiyeti bulunmaktadır. Burada cevaplanması gereken, yapılması gerekenin her defasında 'son kez' denilerek çıkarılan bir vergi affı benzeri düzenlemesi mi, yoksa tüm kesimlerin ihtiyacını karşılayan geniş kapsamlı bir vergi reformu mu olduğudur.

Sadece son beş yılda ardı ardına 6736 sayılı, 7020 sayılı, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin yasalar çıkarılmıştır. Vergi affı veya benzeri düzenlemeler, vergi ödeme alışkanlıklarını yok etmesi yanında, vergisini zamanında ödeyen mükellefler açısından adaletsiz bir durum yaratmakta ve sisteme olan güveni önemli ölçüde azaltmaktadır. Vergisini zamanında ödeyenler, vergisini zamanında ödemeyenlere sağlanan avantajları gördüklerinde gelecek vergilendirme dönemlerinde ödemeleri gereken vergiyi ödememe veya azaltma yollarına yönelebilmektedir. Dolayısıyla, kayıt dışı ekonomiyi ortaya çıkaran vergilendirme ile ilgili sorunlardan birini oluşturmaktadır.

Ekonomide sıkıntıların sürdüğü ve dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde, yapısal reformlarla birlikte köklü bir vergi reformunun yapılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Sadece kamu kesimi veya belli kesimlerin ihtiyacını değil tüm kesimlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde gerçekleştirilecek olan vergi reformunun olumlu etkileri içeriğine göre kısa, orta ve uzun vade de görülecektir.

Her şeyden önce, kamunun en temel finans kaynağı olan vergiler adil ve verimli olmak zorundadır. Sistemin adil olması için tüm kesimlerin görüşleri alınmalıdır. Unutulmaması gereken; vergi koyma yetkisini adil kullanmayan bir ülkenin ekonomisini doğru yönetemeyeceği gerçeğidir. Vergi sistemi; yatırımı, girişimciliği, büyümeyi teşvik etmenin yanı sıra istihdamı ve rekabet gücünü gözetecek şekilde olmalıdır. Diğer yandan, günümüzde başta enerji olmak üzere, iletişim ve bilişim, teknoloji alanlarında rekabet çok önemli olup, dolayısıyla dünyadaki gelişme ve rekabet ortamından uzak olmamalıdır. 'Yeni' vergi kontrol müesseslerine yer verilmelidir. Ayrıca, kişilerin vergi maliyetini azaltmak ve aynı zamanda vergi uyumunu kolaylaştırmak için, vergi mevzuatının sade ve anlaşılabilir bir dille yazılmalıdır. Nihayetinde, toplanan vergilerin ağırlığı çalışanların üzerinden alınmalıdır.

Vergi mevzuatı kadar, vergi idaresinin performansı da bir o kadar önemlidir. Performansın artırılmasına ilişkin olarak, vergi idaresi yapısının güçlendirilmesine yönelik değişikliklerle birlikte, personelin yıllardır süren sorunları çözülmelidir. Vergi denetim yöntem ve standartları geliştirilmelidir. Ayrıca, e-ticaretin artması teknolojik alt yapının güçlendirilmesini gerektirmektedir. Öte yandan, masanın diğer tarafı olarak adlandırılan meslek mensuplarına ilişkin olarak, 3568 sayılı yasa da değişiklikler yapılmalıdır. Vergi yargısı yeniden ele alınmalıdır. 'Vergi Hakemliği' gibi düzenlemeler yer bulmalıdır.

Neticede, adil ve güçlü bir vergi sistemi için öncelikle;

(1) Beyan ettiği gelirle orantısız harcama yapanların takibini yapabilecek güçlü bir gelir idaresinin yeniden oluşturulması,

(2) Ülke ve dünya konjonktürü dikkate alınarak; vergi mevzuatının, 'yeni' vergi güvenlik müesseselerini de içerek' şekilde basit, anlaşılabilir bir biçimde yeniden oluşturulması,

(3) Baskı ve yönlendirmelere bakılmaksızın gerçek vergi reformunu yapacak bir iradenin gösterilmesi,

Gerekmektedir.

"Vergi sisteminin düzelmesi, ancak köklü bir dönüşümle mümkün olacaktır."

 

VERGİ MÜFETTİŞLERİ VAKFI