Duyurular 04.01.2020


 

YENİ DEĞİŞİKLİKLER

 

1-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (30.12.2019 tarih ve 1952 sayılı) ile;

 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin; (A) cetvelinde yer alan alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan tütün mamulleri ve makaronun asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması sağlanmaktadır.

2-KDV ORANLARI

02.01.2020 tarih ve 30996 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (02.01.2020 tarih ve 1994 sayılı) ile;

-Tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1’e indirilmiştir.

-Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8’ den yüzde 1 ‘e düşürülmüştür.

-GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde daha önce uygulanan yüzde 18 KDV oranı, yüzde 8 olarak belirlenmiştir.

3-2020 YILI SM, SMMM, YMMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı 4 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tıklayınız

https://www.gib.gov.tr/node/142410

4-İŞLENMİŞ KIYMETLİ MADEN VE KIYMETLİ TAŞLAR İLE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SATIŞLARINDA FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUKLARINDA DEĞİŞİKLİK (514 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği)

04.01.2020 tarih ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 514 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görülmüştür.

Söz konusu düzenlemenin, söz konusu malların satışını 379, 385 ve 424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde tevsik etmek zorunda olanların bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları belgelere bir etkisi bulunmamaktadır.

Öte yandan;  kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi) bulunması, bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektişr. Ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan had dikkate alınacaktır.

VMV