Duyurular 29.12.2019


ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANI

 

 

 

7194 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil),”

Değişiklik ne getirmiştir?

a-Değişiklikten Önce

193 sayılı Kanunun 86 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinin eski  hali aşağıdaki gibidir:

“Toplama yapılmayan haller

Madde 86

(4842 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle değişen madde Yürürlük; 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 24.04.2003)

- Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

1. Tam mükellefiyette;

--

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07.08.2003) (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)

---“

Yukarıdaki eski düzenlemeye göre;

-Tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirin ücret için, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmemekte ve diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu ücret geliri beyannameye dahil edilmemektedir.

-Yine; birden fazla işverenden ücret almakla birlikte, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle  vergilendirilmiş ücretleri de bu kapsamda olmaktadır. Yani; yıllık beyanname verilmemekte ve diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu ücret geliri beyannameye dahil edilmemektedir.

b-Değişiklikten Sonra

193 sayılı Kanunun 86 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

"b) ) (7194 sayılı kanunun 15 inci maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 07.12.2019) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutan ve birinci işverenden alınan dahil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil),"

Yeni düzenlemeye göre;

Örneğin; Konunun anlaşılması için, 7194 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle getirilen gelir vergisi tarifesini dikkate alalım.

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

%20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000

TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası

%27

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası

%35

500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde

500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası

%40

 

 

(1) Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutar olan 500.000 TL’ yi aşmaması halinde,  yıllık beyanname verilmeyecek olup, ve diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu ücret geliri beyannameye dahil edilmeyecektir. Bu tutarı aşması halinde ise, yıllık beyanname verilecek olup, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu ücret geliri beyannameye dahil edilecektir.

(2) Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (40.000 TL) aşması halinde bu gelirler önceden olduğu gibi beyan edilecektir.

(3) Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması, ancak, bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret geliri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutan aşması halinde de bu gelirler beyan edilecektir. Bir başka anlatımla;

-Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (40.000 TL) aşmamış;

-Ancak; ilk işverenden aldığı ücret gelir ile diğer işverenlerden aldığı ücret geliri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşması halinde bu gelirler için yıllık beyanname verilecek olup, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu ücret gelirleri beyannameye dahil edilecektir.

ÖNEMLİ NOT :

(1) 7194 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle getirilen gelir vergisi tarifesi, aynı Kanunun 52/e maddesi uyarınca 01/01/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

(2) 7194 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle; 193 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 91’in birinci paragrafına göre; 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 103 üncü maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanacaktır.

VERGİ MÜFETTİŞLERİ VAKFI