Duyurular 20.12.2019


 

SPORCULARA YAPILAN ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER

 

7194 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2023” şeklinde, fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “% 15,” ibaresi “%20,” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir.”

Yeni düzenleme ne getirmiştir?

Genel olarak bakıldığında;

- Gelir Vergisi Kanununun sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarını belirleyen geçici 72 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2019 tarihinden 31/12/2023 tarihine uzatılmıştır.

-31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde gelir vergisi tevkifat oranı;  lig usulüne tabi spor dallarında, en üst ligdekiler için (Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 07.12.2019) % 20 olarak belirlenmiştir. (Eski oran % 15)

-Ayrıca; madde de belirtilen ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmayacağı hükmü yerini korurken, madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması hâlinde, bu gelirlerin yıllık beyannameyle beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bir başka ifadeyle;  madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşmaması hâlinde, yapılan gelir vergisi tevkifatı nihai vergilendirme olacak; buna karşın, aşması halinde ise bu gelirler için yıllık beyanname verilecektir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, bu Kanuna göre kesilen vergiler işverence vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

Konunun net anlaşılabilmesi için aşağıda ilgili maddenin ayrıntılarına yer verilmiştir.

1-Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde gelir vergisi tevkifat oranı:

31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden;

a-Lig usulüne tabi spor dallarında;

-En üst ligdekiler için (Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 07.12.2019) % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. (Eski oran % 15)

-Öte yandan; en üst altı ligdekiler için % 10 ve diğer liglerdekiler için %  5 oranında mevcut düzenleme doğrultusunda gelir vergisi tevkifatı yapılmaya devam edilecektir.

b-Lig usulüne tabi olmayan spor dallarında;

-Sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5 oranında mevcut düzenleme doğrultusunda gelir vergisi tevkifatı yapılmaya devam edilecektir.

2-Gelir toplamının belli tutarı aşması halinde yıllık beyanname verilmesi:

(Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 07.12.2019) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmayacaktır.

 Ancak; bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilecektir.

Yıllık beyanname verilmesi durumunda ise, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilecektir.

ÖNEMLİ NOT: 7194 sayılı kanunun 22 nci maddesiyle eklenen Geçici Madde 91’in  üçüncü fıkrasına göre; (Yürürlük: 07.12.2019)

Geçici 72 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve ikinci fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler;

-01/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri kapsamında yapılan ücret ödemelerine uygulanmayacaktır. Daha önceki sözleşmeler kapsamında yapılan ücret ödemeleri için geçici 72 nci maddenin değişiklik öncesi hükümleri uygulanacaktır.

-Ancak; 01/11/2019 tarihinden önceki sözleşmelere ilişkin olarak 1/11/2019 tarihinden sonra yapılan süre uzatımı ve ücreti etkileyen değişiklikler bu kapsamda olmayacaktır.

 

VERGİ MÜFETTİŞLERİ VAKFI