Duyurular 15.03.2019


DUYURU

 

A-İleri Düzey Vergi Eğitimi Talepleri

Vergi uygulamaları ve özellikle yaşanan uyuşmazlıklara ilişkin, vakfımıza çok sayıda soru yöneltilmektedir. Genel olarak soruların;

-Şirket ortakları ve yöneticilerin vergi borçlarından dolayı karşı karşıya kalabildiği mali ve cezai işlemler (para/hapis), bu tür sorumlulukların hangi hallerde oluşabileceği ve nasıl önlenebileceği;

-Tarh olunan vergi ve kesilen cezalara karşı idari - yargı yolları (dava süreçleri);

-Kaçakçılık Suçları, sorumluluklar ve yaptırımlar (Sahte belge düzenleme ve kullanma, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı vesika düzenleme ve kullanma, defter ve vesikaları ibraz etmeme, pişmanlık hükümleri, cezadan indirim ve suça iştirak hali, kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usul, dava yolları);

-6183 Sayılı Kanun kapsamında teminat isteme, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk,  ödeme emri, mal bildirimi, haciz tatbiki işlemleri ve dava yolları;

-Gümrük Kanunu yönünden uyuşmazlıkların çözümü;

Hususlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu alanlarda kendini geliştirmek isteyen birçok kişi ve kurumdan, ileri uzmanlık bilgisi gerektiren konularda eğitim talebi gelmektedir. Şu an itibariyle tarafımızca düzenlenmekte olan herhangi bir eğitim programı bulunmamakla birlikte, gelen talepler doğrultusunda kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ileri düzey vergi eğitim programlarına destek ve katkı verilebilmektedir.

Kurum ve kuruluşlar ile topluluklar; düzenledikleri açık veya kapalı eğitim programlarına destek istemeleri halinde, aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak taleplerini iletebilirler. 

B-Temel Vergi Eğitimi Talepleri

Aşağıda yer alan temel vergi konularında gelecek olan istekler çerçevesinde, kurum ve kuruluşlar ile toplulukların düzenleyeceği eğitimlere destek ve katkı sağlanabilecektir. İlgililerin vakıf iletişim bilgilerini kullanarak söz konusu taleplerini iletmeleri gerekmektedir. 

-Gelir üzerinden alınan vergiler (gelir ve kurumlar vergisi), harcama ve servet üzerinden alınan vergiler (KDV, ÖTV, MTV gibi) ile Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun;

-Mükellef ve sorumlu, vergi dairesi, tarh, tebliğ, tahakkuk ve ödeme, vergiyi doğuran olay ve ispat vb. kavramlar;

-Tarh usulleri, tahakkuk fişi kuralı, ihbarname kuralı, vergi alacağını ortadan kaldıran nedenler (ödeme, zamanaşımı, terkin), mükellefin ödevleri (bildirimde bulunma, defter tutma, tasdik zorunluluğu, belge kullanma ve saklama gibi), belgelerin basılması, onaylatılması, düzenlenmesi, iptali ve yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri, beyannamelerin verilmesi hali (kanuni süreden önce, kanuni süresinde, kanuni süresinden sonra), mücbir sebepler, pişmanlık müessesesi ve ıslah,  ihtirazi kayıtla beyan, izaha davet müessesesi;

-Vergi incelemeleri, Takdir Komisyonları Kararları, uzlaşma müessesesi (tarhiyat öncesi ve sonrası), ceza indirimi, vergi hatalarının düzeltilmesi, vergi cezaları, kaçakçılık suçu, iştirak hali,  dava açma yolları;

-6183 Sayılı Kanun kapsamında cebri takip ve tahsilat işlemleri (teminat isteme, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, mal bildirimi, ödeme emri, haciz tatbiki, tahsil zamanaşımı gibi…)

 

TALEPLER İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon               : 0 (312) 2298970

E-Posta              : bilgi@vmv.org.tr